Get Adobe Flash player


วันที่ 6  เมษายน  2561 

เวลา 13, 30น.ณ  วัดแสนสุข  เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ  ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบอำนาจจาก น.สพ. อภัย สุทธิสังข์ อธิบดืกรมปศุสัตว์

เป็นผู้แทนรับมอบโค-กระบือจากพระมงคลปริยัติกิจ ประธานสงฆ์วัดแสนสุขและนายเชาวพันธุ์ สิทธิวัจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส 

ซึ่งจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและมอบโค-กระบือเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   รัชกาลที่9พระองค์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย 

ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระชนมายุครบ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561  โดยมอบโคจำนวน 12 ตัว  กระบือจำนวน 17 ตัว  รวมโค-กระบือ 29 ตัว

 

นอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา09.30น.

ณ  ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์134-135 ชั้น3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดประชุม Web Confereneแนวทางการรายงานโครงการนโยบายสำคัญและโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนาย สุระพงษ์ เจียสกุลรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม. เน้นปรับระบบการรายงาน  สำหรับกรุงเทพมหานครให้รายงาน12โครงการ เริ่มดั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ส่วนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (22 โครงการ)ย้ง?ไม่ได้งบฯให้รอก่อน

โดยให้รายงาน2ทาง รายงานต้นสังกัดและรายงานส่งสำนักปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อ รวบรวมผล  สรุป และวิเคราะห์ รายงานส่งสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

 

 

 

วันที่24 มีนาคม? 2561เวลา09.00. น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ รักษาการปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากอธิืบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์เป็นตัวแทนรับมอบโค-กระบือ

เป็นกระบือจำนวน1ตัว โคจำนวน1ตัว  โดยนายสุเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัด(มหาชน)

ณ บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ