Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

  • เป็นศูนย์กลางการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์

 
พันธกิจ

  • •     วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
  • •     พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
  • •     ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
  • •     กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ด้านการปศุสัตว์

(๔) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

     
 

ชื่อ : นายสมยศ อินทรพิน
ตำแหน่ง : ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 5660 9802
 
     
     
 

ชื่อ : นายอรรถพล  แสนพันทา
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มยุทธศสาสตร์ฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6126 1238
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายปัญญา แดงสีพลอย
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1580 3434
 
     
     
 

ชื่อ : นายชาญชัย จุลโลบล
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1720 8105
 
     

     
 

ชื่อ : นางสาวสินีนาฏ  สุขสุเสียง
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
     
 

ชื่อ : นายฐพลมงคล พันธุ์พฤกษ์
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : สัตวแพทย์ชำนาญงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
     
 

ชื่อ : นายบุญรอด พัฒนไพศาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 4137 7744
 
     
     
 

ชื่อ : นางสาวอ๓ิญญา  พฤกษชาติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
 
     
 

ชื่อ : นางวรรณวิมล ทองคง
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : สัตวแพทย์ประจำกลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :08 1975 8213
 
     
     
 

ชื่อ : นางกรุณา พิ่งพรม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานธุรการฝ่ายบริหารฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
 
     
 

ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ ทองอร่าม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฝ่ายบริหารฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
     
 

ชื่อ : นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นท่ี 1
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :08 1774 5594
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายพินิจ แท่นรัตน์
ตำแหน่ง : สัตว์แพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 6
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :08 1336 1248
 
     
     
 

ชื่อ : นายอำนาจ รุ่งโรจน์ศรีบุญ
ตำแหน่ง : สัตว์แพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 4
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :08 1945 3280
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล
ตำแหน่ง : สัตว์แพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 12
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ :08 9745 9455
 
     
     
 

ชื่อ : นายสุจิต คุณะวัฒนกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 5
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9460 9062
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ
ตำแหน่ง : สัตว์แพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 9
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1433 3911
 
     
     
 

ชื่อ : ายมานะ บุตรเพชร
ตำแหน่ง : สัตว์แพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 14
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายฉัตรชัย สุวานิช
ตำแหน่ง : สัตว์แพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 2
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1841 3763
 
     
     
 

ชื่อ : นายกุมโชค ปาลียะ
ตำแหน่ง : สัตว์แพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 7
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1947 4861
 
     
 
     
 

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 10
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 
 
     
     
 

ชื่อ : นายวิสุทธิ์ ก๊กเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 8
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1607 8445
 
     

 

 
 
     
 

ชื่อ : นายภูเบศ  หอมเจริญ
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 11
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1701 8471
 
     
     
 

ชื่อ : นายสมพงษ์  ทองเกื้อ
ตำแหน่ง : สัตวแพย์อาวุโส
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 13
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1943 6887
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายธีรศิษฏ์  โฉมเฉลา
ตำแหน่ง : สัตว์แพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปศุสัตว์พื้นที่ 3
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6034 3780
 
     
     
 

ชื่อ : น.ส.สรัญญา เกิดทรง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายกมล ทัพเรืองชัย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
     
 

ชื่อ : นายธรรมสรณ์ แจ่มสายพงษ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายวิทยา ศรีชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
     
 

ชื่อ : นางสาวกุลิสรา ลิกกะโห้
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
 
     
 
ชื่อ : ายณัฐพงศ์ แก้วเฉย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
     
 

ชื่อ : นางปรียานุช จุลโลบล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายชัยชนะ ยาสุลง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
     
 

 

ชื่อ : 
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายทวีพงษ์ ศรสันต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
     
 

ชื่อ : นายคมกริช จันทราช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
 
     
 

ชื่อ : นายบุญถึง จันทร์แจ้ง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
     
 

ชื่อ : นายเอนก  น้อยจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
     
 
     
 

 

 
 
     
     
 

 

 
 
     
 
     
     
     

 

ประวัติความเป็นมา
            กรุงเทพมหานคร  เป็นมหานครที่มีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างตามโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของ ประเทศไทย  สภาพของสังคมโดยรวมเป็นสังคมเมืองเกือบทั้งหมด  มีพื้นที่  1,568.74  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์  ประมาณ  5.7  ล้านคน  ถ้ารวมกับผู้ไม่ย้ายทะเบียนฯ และผู้เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร แล้วในแต่ละวันจะมีประชากรในกรุงเทพมหานครประมาณ  10  ล้านคน
              ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2528  ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  โดยให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีการแบ่งพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขต  และแขวง  ปัจจุบันมี  50  เขต  160  แขวง  ได้กำหนดให้การบริหาร  กรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย  สภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง  มีวาระการดำรงตำแหน่ง  4  ปี

              สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร  เดิมเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์  มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  พ.ศ.2545  และตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย  มีโครงสร้างหน่วยงาน  แบ่งเป็น  1  ฝ่าย  3  กลุ่มงาน  14  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  ได้รับงบประมาณปีละประมาณ  4,600,000  บาท  มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่สำนักเทศกิจ  ศาลากลาง (จังหวัดธนบุรีเดิม)  เขตธนบุรี  แขวงวัดกัลยาณ์  กรุงเทพมหานคร  ต้องรับผิดชอบงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์  ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร  รวม  50  เขต  160  แขวง โดยมีเป้าหมายงานตามที่สำนัก/กอง ส่วนกลางกำหนด

        ปีงบประมาณ  2552  กรมปศุสัตว์  ได้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมปศุสัตว์ใหม่  โดยกำหนดให้สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ของกรมปศุสัตว์  สำหรับโครงสร้างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก  กพร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว  อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เพื่อจะได้ตราเป็นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ใหม่  ต่อไป

              สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร     จึงได้จัดทำโครงสร้างส่วนราชการของสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครใหม่  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของกรมปศุสัตว์

      เดือนมีนาคม พ.ศ 2555 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร มาที่ เลขที่ 151/21-22 ถนนอรุณอมรินทร์ ซอยอรุณอมรินทร์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี นายสมยศ อินทรพิน ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร อัตรากำลัง มีข้าราชการ 24 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานราชการ 13 คน โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

             (๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

             (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

             (๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์

             (๔) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

             (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย