Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

  • เป็นศูนย์กลางการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์

 
พันธกิจ

  • •     วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
  • •     พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
  • •     ป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
  • •     กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
ด้านการปศุสัตว์

(๔) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติความเป็นมา
            กรุงเทพมหานคร  เป็นมหานครที่มีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างตามโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของ ประเทศไทย  สภาพของสังคมโดยรวมเป็นสังคมเมืองเกือบทั้งหมด  มีพื้นที่  1,568.74  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์  ประมาณ  5.7  ล้านคน  ถ้ารวมกับผู้ไม่ย้ายทะเบียนฯ และผู้เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร แล้วในแต่ละวันจะมีประชากรในกรุงเทพมหานครประมาณ  10  ล้านคน
              ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2528  ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  โดยให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีการแบ่งพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขต  และแขวง  ปัจจุบันมี  50  เขต  160  แขวง  ได้กำหนดให้การบริหาร  กรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย  สภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง  มีวาระการดำรงตำแหน่ง  4  ปี

              สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร  เดิมเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์  มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์  พ.ศ.2545  และตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย  มีโครงสร้างหน่วยงาน  แบ่งเป็น  1  ฝ่าย  3  กลุ่มงาน  14  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  ได้รับงบประมาณปีละประมาณ  4,600,000  บาท  มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่สำนักเทศกิจ  ศาลากลาง (จังหวัดธนบุรีเดิม)  เขตธนบุรี  แขวงวัดกัลยาณ์  กรุงเทพมหานคร  ต้องรับผิดชอบงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์  ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร  รวม  50  เขต  160  แขวง โดยมีเป้าหมายงานตามที่สำนัก/กอง ส่วนกลางกำหนด

        ปีงบประมาณ  2552  กรมปศุสัตว์  ได้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการกรมปศุสัตว์ใหม่  โดยกำหนดให้สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ของกรมปศุสัตว์  สำหรับโครงสร้างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก  กพร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว  อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เพื่อจะได้ตราเป็นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ใหม่  ต่อไป

              สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร     จึงได้จัดทำโครงสร้างส่วนราชการของสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานครใหม่  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางของกรมปศุสัตว์

      เดือนมีนาคม พ.ศ 2555 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร มาที่ เลขที่ 151/21-22 ถนนอรุณอมรินทร์ ซอยอรุณอมรินทร์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี นายสมยศ อินทรพิน ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร อัตรากำลัง มีข้าราชการ 24 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานราชการ 13 คน โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

             (๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

             (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

             (๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์

             (๔) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

             (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

  ที่อยู่ : สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 48/16 ถนนเชิตวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 10210

โทรศัพท์ : 02-002-9851 แฟกซ์ :  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซด์ : pvlo-bkk.dld.go.th