Get Adobe Flash player

วันที่ ๑๕ พ.ย ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางมันทนา  ผ่องเภสัช

พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน ออกบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดสุนทรธรรม ( วัดแคนางเลิ้ง ) โดยมีประชาชนนำ สุนัขและแมวมารับบริการ ซึ่งครั้งนี้มีแมวมารับบริการมากกว่าสุนัข.

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2561

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2560

 

รายละเอียดโครงการดังนี้

วันที่ 6 กันยายน 2560

เวลา 8.30 - 16.30 น.
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการประชุมสัมมนา"หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้/เกษตรกรต้นแบบขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการโครงการและนายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ ปศุสัตว์พื้นที่ 1

นายธีรศิษฏ์ โฉมเฉลา ปศุสัตว์พื้นที่ 3

นายภูเบศ หอมเจริญ ปศุสัตว์พื้นที่ 11

นายสมพงษ์ ทองเกื้อ ปศุสัตว์ พื้นที 13

ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กับประธานศูนย์เรียนรู้ฯ
ตลอดจนร่วมกันสรุปปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูยน์เรียนรู้ฯให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 


วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ขึ้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้

ได้มอบนโยบาย Smart Agricultural Curve และ ๑๓ โครงการสำคัญ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพียง

 

 

7 มิถุนายน 2560

          ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 2 แห่ง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ทั้งนี้ ผต.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากเกษตรกรในพื้นที่

 

Copyright 2013. Bangkok Livestock Office. All right reserved.
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel : 0 2433 3017 || Fax : 0 2433 3019 || E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th || Website : www.dld.go.th/pvlo_bkk

Joomla!®ฟรีซอฟต์แวร์เผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
การปฏิเสธความรับผิดชอบ||นโยบายเว็บไซต์