Get Adobe Flash player

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ ออกตรวจสารเร่งเนื้อแดงโรงฆ่าสัตว์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 4 ของโครงการปฏิบัติ Set Zero สารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าสัตว์ กรุงเทพมหานคร ตรวจไม่พบการใช่สารเร่งเนื้อแดงในสุกร

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรชาติ. เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานชุมคณะกรรมการ ครั้ง ที่. 4/61 โดยครั้งนี้ได้เชิญผู้ประกอบการที่ได้โควต้าส่งนมให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะร่วมกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการเน้นการตรวจสอบด้วยระบบ Google form เพื่อการรับทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว