Get Adobe Flash player

7 มิถุนายน 2560

          ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 2 แห่ง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ทั้งนี้ ผต.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากเกษตรกรในพื้นที่

 

 

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ปศุสัตว์พื้นที่ 11,13 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน

 

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร 
ได้เชิญประชุมคณะทำงานเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร 
โดยมอบหมาย ให้นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เลขา คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร  

ประธานคณะทำงานเลขา ฯ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีคณะทำงานเลขาฯ และเจ้าหน้าของหน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบงานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมประชุม ให้ข้อมูล ร่วมกันจัดทำแผนงาน และรายงานผลงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีครบถ้วนทุกหน่วยงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขานางเลิ้ง)กรุงเทพมหานคร

นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร

ได้เชิญประชุมหารือแนวทาง กรณีกู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกรูปแบบแปลงให้แต่ละแปลงและแต่ละชนิดแปลงใหญ่ จาก .ธกส.โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

ผจก. ธกส.และพนักงานสาขาที่รับผิดชอบในพื้นที่ ผ.อศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงและเจ้าหน้าที่ (ผู้จัดการแปลง)

ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ผู้จัดการแปลง) เจ้าหน้าที่สหกรณ์พื้นที่ 1,2 กรุงเทพมหานคร

เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานครและประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แต่ละแปลงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อมูลเพื่อหาทางขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อในรูปแบบแปลงใหญ่ต่อไปเป็นอย่างดี

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ืเวลา 09.30 น. ณ หัองประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร

ได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560โดยมี หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและผู้แทนกรุงเทพมหานคร

สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการปฎิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี

Copyright 2013. Bangkok Livestock Office. All right reserved.
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel : 0 2433 3017 || Fax : 0 2433 3019 || E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th || Website : www.dld.go.th/pvlo_bkk

Joomla!®ฟรีซอฟต์แวร์เผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
การปฏิเสธความรับผิดชอบ||นโยบายเว็บไซต์