Get Adobe Flash player
มีข้อผิดพลาด
  • Copy failed
ปรับขนาดอักษร
การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมโรคอุบัติใหม่ Lumpy skin disease ที่ก่อโรคในโค และกระบือ” โดยมีหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์พื้นที่ 1 - 14 และพนักงานราชการ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 22 คน
ด้วยกรมปศุสัตว์ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการปศุสัตว์จังหวัด และการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง โดยมีแผนพัฒนาข้าราชการ ไม่น้อยกว่า 45 % ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และแผนพัฒนาพนักงานราชการไม่น้อยกว่า 45 % ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน
โดยมี นายสาโรจน์ จิตตกาญจน์ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ มีภารกิจส่วนที่เกี่ยวกับด้านอำนาจหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด สืบเนื่องจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) แจ้งพบการเกิดโรคลัมปี สกิน Lumpy skin disease ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตลอดจนพบการระบาดโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2562 ในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางการค้าด้านปศุสัตว์กับประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง OIE SRR ได้ดำเนินการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 พบว่าโค กระบือที่มาจากประเทศเมียนมาร์นั้น บางส่วนมีการนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ก่อนจะมีการส่งมายังประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดสู่โคและกระบือ โดยได้รับเชื้อผ่านทางการนำเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนแมลงพาหะจากประเทศกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว และยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทางการค้า และผลผลิต หากมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น สำหรับประเทศไทยยังไม่พบรายงานการเกิดโรคลัมปี สกิม Lumpy skin disease
กรุงเทพมหานคร มีการเลี้ยงโค กระบือ กระจายอยู่ทั่วไปตามเขตพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร มีโคเนื้อ จำนวน 3,848 ตัว และโคนม จำนวน 57 ตัว กระบือ จำนวน 206 ตัว ที่เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมจำหน่ายเพื่อการบริโภค เนื้อ นม และเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กระบือ เป็นต้น หากมีการระบาดของโรคลัมปี สกิม Lumpy skin disease เกษตรกรเจ้าของโคจะต้องเสียเงินในการรักษา ควบคุม และป้องกันโรค ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น บางรายประสบภาวะขาดทุนในการเลี้ยงโค และยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทางการค้า และผลผลิต หากมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้อนุมัติให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมโรคอุบัติใหม่ Lumpy skin disease เพื่อให้สัตวแพทย์ หรือสัตวบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และการป้องกันโรค Lumpy skin disease
โดยมี สัตวแพทย์หญิงวรุณศิริ เจริญลาภ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีเนื้อหาการบรรยาย ดังนี้
1. สาเหตุของการเกิดโรคลัมปี สกิม Lumpy skin disease ระบาดวิทยา และการติดต่อของโรค การตรวจวินิจฉัยและแนวทางการเก็บตัวอย่าง
2. อาการของโรค และการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิม Lumpy skin disease
3. การประเมินความเสี่ยงโอกาสในการนำเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เข้าสู่ประเทศไทยจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ทั้งนี้ สัตวแพทย์หญิงวรุณศิริ เจริญลาภ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติ่ม กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Peste des petits ruminants : PPR) ซึ่งพบการระบาดของ peste des petits ruminants กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กเป็นครั้งแรกของไทย รายงานจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) พบการระบาดของโรค Peste des petits ruminants (PPR) ในแพะที่ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นการระบาดครั้งแรกในประเทศไทย
โดยมีเนื้อหาการบรรยาย ดังนี้
1. สาเหตุของการเกิดกาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Peste des petits ruminants : PPR) ระบาดวิทยา และการติดต่อของโรค การตรวจวินิจฉัยและแนวทางการเก็บตัวอย่าง
2. มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการเก็บตัวอย่าง และมาตรการควบคุมโรค
ณ ห้องประชุมพัฒนไพศาล สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร