Get Adobe Flash player
มีข้อผิดพลาด
  • Copy failed
ปรับขนาดอักษร
ดำเนินการ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 ในพื้นที่เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงฆ่าสัตว์แอนดาฟาร์ม
(โรงฆ่าโค-กระบือ)
2.โรงฆ่าสัตว์สะมะยะฟาร์ม
(โรงฆ่าโค-กระบือ)
3. บริษัทดาน่ากรุ๊ป จำกัด
(โรงฆ่าโค-กระบือ)
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555