Get Adobe Flash player
มีข้อผิดพลาด
  • Copy failed
ปรับขนาดอักษร

ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ ดีเด่น ปี 2563

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2563 และขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2464 ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 5 หน่วยงาน
@การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ข้าราชการพลเรือนประเภทอำนวยการระดับสูง หรือผู้เชี่ยวชาญ
- กลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือนประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ ประเภททั่วไประดับอาวุโส
- กลุ่มที่ 3 ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
- กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ
ในการพิจารณาดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการครองตน 2)ด้านการครองคน 3)ด้านการครองงาน 4)ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และ 5)ผลงานดีเด่น
และได้คัดเลือกเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาระดับกรมปศุสัตว์ กลุ่มละ 1 คน
@มอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด
โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้แทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ