Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายบุญรอด พัฒนไพศาล รักษาการปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมนายภูเบศ หอมเจริญ ปศุสัตว์พื้นที่ ๑๑ ได้รับมอบให้เป็นตัวแทนกรมฯร่วมพิธี และรับมอบโค กระบือ ในพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิธ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ ของมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดย พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน มี โค จำนวน ๓ ตัว กระบือ จำนวน ๔ ตัว เพื่อมอบเข้าโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต่อไป