Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ เทพมหานคร