Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 

วันที่ 29 พ.ย.2560
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1-14

นำเกษตรกร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีตามโครงพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer