Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (Bkk.Sc.) ได้เชิญประชุม (Bkk.Sc.) ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐ ขึ้น ในการนี้ ได้มอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ แนะนำตัวในฐานะที่มารับตำแหน่งใหม่