Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 


วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ขึ้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้

ได้มอบนโยบาย Smart Agricultural Curve และ ๑๓ โครงการสำคัญ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพียง