Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 6 กันยายน 2560

เวลา 8.30 - 16.30 น.
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการประชุมสัมมนา"หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้/เกษตรกรต้นแบบขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการโครงการและนายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ ปศุสัตว์พื้นที่ 1

นายธีรศิษฏ์ โฉมเฉลา ปศุสัตว์พื้นที่ 3

นายภูเบศ หอมเจริญ ปศุสัตว์พื้นที่ 11

นายสมพงษ์ ทองเกื้อ ปศุสัตว์ พื้นที 13

ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กับประธานศูนย์เรียนรู้ฯ
ตลอดจนร่วมกันสรุปปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูยน์เรียนรู้ฯให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป