Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ปศุสัตว์พื้นที่ 11,13 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน