Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขานางเลิ้ง)กรุงเทพมหานคร

นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร

ได้เชิญประชุมหารือแนวทาง กรณีกู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกรูปแบบแปลงให้แต่ละแปลงและแต่ละชนิดแปลงใหญ่ จาก .ธกส.โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

ผจก. ธกส.และพนักงานสาขาที่รับผิดชอบในพื้นที่ ผ.อศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงและเจ้าหน้าที่ (ผู้จัดการแปลง)

ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ผู้จัดการแปลง) เจ้าหน้าที่สหกรณ์พื้นที่ 1,2 กรุงเทพมหานคร

เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานครและประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แต่ละแปลงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อมูลเพื่อหาทางขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อในรูปแบบแปลงใหญ่ต่อไปเป็นอย่างดี