Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร(Single Command)ได้จัดประชุมครั้งที่ 12/2559ขึ้น ณ.ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตมีนบุรี

 ในการนี้ นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ประธาน Single Command ติดราชการสำคัญเร่งด่วนจึงมอบหมายให้นายธนิต จันทร์ประทีบ ผอ.สนง.ส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 กรุงเทพมหานครเป็นประธานในที่ประชุม

โดยมีนายอรรถพล  แสนพันทาเลขา Single Command เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการของกรมต่างๆในกระทรวงเกษตร และผู้เกี่ยวข้องเข้าสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559

และช่วงบ่าย น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ได้พาคณะกรรมการ Single Command เข้าเยี่ยมชม ดูงานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร คลองสามวาตะวันออก ซึ่งเป็นแบบอย่างการผลิตข้าวครบวงจร

 มีเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าว โรงสีชุมชน มีการผลิตข้าวสารขาย ปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยจากมูลเป็ดไร่ทุ่ง ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจาก คุณยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง ประธานศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี