Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 9 สิงหาคม 2559

เวลา 09.00 น.  นายโอภาส ทองยงค์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติเป็นประธานเปิด"โครงการอบรมจริยธรรมและการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ การปฏิบัติตามตัวชี้วัดและคำรับรองของกรมปศุสัตว์และการกำหนดพิกัดที่ตั้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (IDP)ให้กับข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 ในการนี้ ยังให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในหัวข้อจริยธรรมในการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และนายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาลหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหารบรรยายหัวข้อเรื่องการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดกรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบรรยายหัวข้อ  การกำหนดพิกัดที่ตั้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ด้วยจนถึงเวลา 16.30 น.