Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร


วันที่ 24 มิถุนายน 2559

เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมยส อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ( Single command)

กรุงเทพมหานคร เชิญประชุมคณะกรรมการ Single Command กทม.ที่ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กองส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของกรมต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความร่วมมือรายงานผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงาน6 มาตรการหลัก

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้วความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน แผนปฏิบัติงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี59/60

การขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีเกษตรซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากหน่วยงานของกรมต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี