Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

ศุกร์ที่ 17 มิ.ย 59 เวลา 10.00 น. นสพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ประธาน Single  Command กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการ Single Command

ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

แขวงคลองสิบสองเขตหนองจอก นายวิวัฒน์ นุ่มกำเนิด เป็นเกษตรกรต้นแบบ ผลผลิตเดิมคือข้าว ผลิตผสมผสาน มีพืชผัก มะนาว ไผ่ ไผ่ตง