Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 17 มีนาคม 2559
นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (Single Command) พร้อมด้วย
เกษตรกรุงเทพมหานคร
เกษตรพื้นที่ 2
หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสภาเกษตรกร กรุงเทพมหานคร
ได้มาชี้แจงสถานการณ์ภัยแล้งและรับฟังปัญหาจากเกษตรกร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ได้มาบรรยายเทคนิคการปลูกข้าว พร้อมให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ ในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร รวมทั้งการกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี แก่ สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ราย