Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบเป็ดพันธุ์ไข่ ช่วยเกษตรกรต้านภัยแล้ง

วันที่ 10 มีนาคม 2559

นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบเป็ดพันธุ์ไข่ ให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่เขตหนองจอก ณ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 133 ราย ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในการครัวเรือน
ปี 2558/2559 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสั่งการให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม ให้มาเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้
แทนการปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำในการทำการเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น เพื่อรับมือกับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในปีนี้
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล แสนพันทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นตัวแทนมอบเป็ดพันธุ์ไข่ ให้กับเกษตรกร ดังนี้
เขตมีนบุรี จำนวน 40 ราย เขตลาดกระบัง จำนวน 25 ราย เขตประเวศ จำนวน 15 ราย เขตราษฎรบูรณะ จำนวน 8 ราย
และเขตหนองแขม จำนวน 1 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 222 ราย
รวมจำนวนที่มอบเป็ดพันธุ์ไข่ทั้งสิ้น จำนวน 2,220 ตัว