Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้ทำการอบรบเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาตรการส่งเสริมความรู่และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนปี 2558/2559และมอบปัจจัยการผลิตประกอบด้วยวัสดุปรับปรุงโรงเรือน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เกษตรกร 20 ราย โดยมีปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิด