Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559 ท่านรักษาการผู้อำนวยการเขตมีนบุรี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร น.สพ.สมยศ อินทรพิน ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ปี 2558/59 และมอบปัจจัยการผลิตประกอบด้วยวัสดุปรับปรุงโรงเรือน อาหารสัตว์ปีก แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม สำนักงานเขตมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ