Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ ปศุสัตว์เขต 1 นายสัตวแพทย์ เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์เป็นผู้แทน กรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59 ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมอบปัจจัยการผลิตประกอบด้วยวัสดุปรับปรุงโรงเรือน อาหารสัตว์ปีก แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร