Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์2559 ท่าน ผต.กษ.(สพ.ญ.ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์) เป็น ประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสนง.เกษตรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และช่วงบ่ายได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร แขวงลำผักชี เขตหนองจอก  และ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก ชมการทำการเกษตร แบบ เศรษฐกิจพอเพียงของนายวิวัฒน์ นุ่มกำเนิด ประธานศพก.