Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันศุกร์ ที่  11 กันยายน  2558 

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ประธานคณะทำงานด้านปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ วังทวีวัฒนา) มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  เคลื่อนย้ายปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์

จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี กลับวังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

 

จำนวนปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ที่จะเคลื่อนย้าย  มีดังนี้

1.ไก่แจ้              จำนวน   10  ตัว

2. ไก่ต๊อก          จำนวน     6   ตัว

3. ไก่โร้ด           จำนวน    40  ตัว

4. ไก่พื้นเมือง    จำนวน    40  ตัว

5. เป็ดอี้เหลียง  จำนวน    24  ตัว

6. ห่านจีน          จำนวน    17  ตัว

7. สุกร               จำนวน    2    ตัว

 

ในการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ครั้งนี้ นายสัตวแพทย์สมยศ  อินทรพิน  ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชาญชัย  จุลโลบล  ผู้ประสานงานกรมปศุสัตว์  เป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ได้ร่วมควบคุมการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย