Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

นายสุรพงษ์  เจียสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพื้นที่ส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร  กรมการข้าว กรมประมง  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 4 แขวงลำต้อยติ่ง  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  เพื่อชี้แจงให้ทราบนโยบายรัฐบาล ให้คำแนะนำแก้ไขในการแกปัญหาและรับฟังข้อเสนอของเกษตรกร ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง