Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น.-16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปี 2558   ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอศวรักษ์ ชั้นที่ 6 กรมปศุสัตว์ มี น.สพ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมี น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ฯ