Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

 

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
 
 

>> ผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงายภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555
>> สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน 

>> แผนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556 

>> คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556

>> คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

>> คำรับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555